Praktische informatie

Locatie

Bij voorkeur vindt de begeleiding thuis plaats; in het gezin of bij de jongere of volwassene maar kan ook bij het kind op school of op de dagbesteding. Vaak is het een combinatie zodat het netwerk betrokken kan worden.

Tijd

De begeleiding is bij voorkeur 1 sessie per week. Het kan ook een life-time coach traject zijn, dan is de frequentie naar behoefte. Een traject kan 1 jaar zijn, meerdere jaren of kort en bondig zijn en maar een paar maanden beslaan.

Sessies dienen ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd.

Kosten

Ik ben gecontracteerd bij 7 Inkoop Regio’s als hulpverlener voor individuele begeleiding en de kosten worden vergoed uit Zorg in Natura (Z.I.N.).

*Regio Gooi&Vecht, Jeugd en WMO; Gemeentes Blaricum,  Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hier mag ik niet met onderaannemers werken.

*Regio NSDMH, Jeugd en WMO; Gemeentes Gouda, Bodegraven/Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Haarlemmermeer, alleen Jeugd; Gemeentes Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol, Badhoevedorp, Zwanenburg, Haarlemmerliede, Halfweg en Spaarndam. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Utrecht West, Jeugd en WMO; Gemeentes Montfoort, Oudewater, Woerden en De Ronde Venen. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Zuid Oost Utrecht, Jeugd en WMO; Gemeentes De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Groot Amsterdam, alleen Jeugd; Gemeentes Zaanstad, (Zaanstreek-Waterland), Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Den Helder, alleen Jeugd; Gemeentes Schagen, Texel en Den Helder. Hier kan ik met onderaannemers werken.

*Regio Alkmaar, alleen Jeugd; Gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk&Waard, Uitgeest. Hier kan ik met onderaannemers werken.

Dit betekent dat vergoeding mogelijk is na een geldige verwijzing voor zorg. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een iets andere wijze. Toegang gebeurt via een jeugd- of wijkteam, de Gemeente zelf of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een huisarts of  jeugdarts kan eventueel ook doorverwijzen. Informeer bij uw gemeente hoe (jeugd)hulp wordt geregeld.

Gemeentes werken soms ook met P.G.B. waaruit vergoed kan worden.

Papilio is een bij de Gemeente gecontracteerde organisatie. Specialist in begeleiding in de eigen omgeving (netwerk) van het kind en diens gezin of de Cliënt en zijn netwerk. Deze begeleiding wordt geboden binnen verschillende wettelijke kaders en financieringsvormen (Jeugdwet en WMO).

Conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zorgt de gemeente ervoor dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Binnen dit kader draagt de gemeente o.a. zorg voor maatschappelijke ondersteuning in de vorm van:

  • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, (chronisch-) psychische en/of psychosociale problemen, in de eigen leefomgeving.

Papilio is gehouden aan een aantal landelijke kwaliteitskaders.

Er wordt o.a. gewerkt met een erkend cliënten-registratiesysteem ZilliZ, hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen ten aanzien van gegevensverwerking volgens de AVG-regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit houdt tevens in dat u wordt gevraagd schriftelijk toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens en vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Daarnaast is het wenselijk dat als er andere partijen werkzaam zijn binnen het gezin, met deze ketenpartij(en) contact wordt onderhouden ten einde alle zorg/begeleiding optimaal te kunnen laten verlopen.

Periodiek dient u ook mee te werken aan een cliënt-tevredenheidsonderzoek, de CEM+ (Cliënt Ervarings Monitor), zodat de ervaringen van cliënt en ouders en kind vanaf 12 jaar in kaart gebracht kunnen worden. Deze resultaten worden ook teruggekoppeld naar de betreffende Gemeente. Aan het einde van het traject volgt nog een afsluitende vragenlijst.

Papilio werkt volgens haar Beleidsplan en Kwaliteitshandboek.

Tijdens de intake wordt o.a. de anamnese besproken en de naw-gegevens en personalia genoteerd.

Er vindt vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats tussen begeleider en gezin/cliënt. Als de klik daar is, wordt er overgaan tot de intake.

Er is een externe klachtenregeling, ondergebracht bij SoloPartners.

Er wordt gewerkt volgens de meldcode; De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Papilio heeft een protocol opgesteld hoe om te gaan met de meldcode.

Tevens wordt er standaard gewerkt met de VerwijsIndex.

Er wordt in de gezinnen systemisch gewerkt, dit houdt in dat er een actieve rol van ouders wordt verwacht.

Papilio heeft een ruim Netwerk waar gebruik van gemaakt kan worden indien er behoefte is aan meer of aanvullende expertise.

Papilio werkt met onderaannemers. Tussen deze partijen is een raamovereenkomst opgesteld. Papilio is eindverantwoordelijke en overstijgend betrokken bij het gezin/de cliënt. De onderaannemer werkt geheel autonoom en houdt zich daarbij aan het beleidsplan en het kwaliteitshandboek van Papilio. Er is zeer regelmatig contact tussen hoofd- en onderaannemer zodat alle zaken doorgesproken worden.

Voorwaarden

Papilio Trainingen heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

Papilio Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen, naar aanleiding van de sessies. De client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.

Ik ben aangesloten bij het www.mediatienetwerk.nl en gehouden aan de eisen die gesteld worden vanuit www.icelp.info

Daarnaast ben ik ook aangesloten bij  het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), ZZP Nederland, het KIWA register, het AGB register, bij SoloPartners en BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk).