Privacy / Klachtenregeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Papilio Trainingen zal persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van Papilio Trainingen.

Papilio Trainingen bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit Begeleiding.

Papilio Trainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.

De inhoud van gesprekken, verslagen of persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming extern gedeeld worden.

Opgeslagen informatie kan op uw verzoek te allen tijde worden ingezien.

Papilio Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Papilio Trainingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Papilio Trainingen.

Klachtenregeling is extern ondergebracht bij SoloPartners. (lidnummer 102369) Als zelfstandige zorgverlener beschikt Papilio Trainingen  over een klachtenregeling.  In deze klachtenregeling is opgenomen dat er  beschikking is over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die is  aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Cliënten via de inkoopregio Gooi&Vecht kunnen ook hun klacht indienen bij het centrale meldpunt klachten: klachtenmeldpunt@regiogv.nl